Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Bevezető

(1) Jelen általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) a BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-269033; székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28., e-mail cím: bud_v_webaruhaz@bshg.com, telefonszám: 06 80 200 201, kapcsolatfelvételi űrlap elérhetősége: https://hu.webshop.bosch-home.com/shop_contact.php, a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház (a továbbiakban: „Webshop)”) használatára, a Webshopon keresztül történő vásárlás folyamatára és a Webshop egyéb szolgáltatásai igénybevételének feltételeire vonatkozó szabályokat, illetve a Webshopot használó és a Webshopon keresztül vásárlást lebonyolító személy jogait és kötelezettségeit rögzíti.

(2) A Webáruház tárhelyszolgáltatója az UNAS Online Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-015594; székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.).

(3)A jelen Feltételek határozza meg a Szolgáltató, valamint a Webshopot használó természetes vagy nem természetes személy (a továbbiakban: „Vásárló”) között a Szolgáltató Webáruházban feltüntetett termékeinek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás (értékesítés) igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló között a vásárlás alapján keletkező jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket.

(4) A Vásárlók közül fogyasztónak kizárólag a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2. § a) pont szerint meghatározott személyek minősülnek (továbbiakban: fogyasztó). Jogszabály és jelen Feltételek és a vonatkozó jogszabályok alapján a fogyasztókat megillető többlet jogok kizárólag a fogyasztónak is minősülő Vásárlókat illeti meg.

Általános rendelkezések

(5) A Szolgáltató a honlapjáról elérhető (https://hu.webshop.bosch-home.com) on-line internetes rendszert (Webshop) létesített az általa forgalmazott termékek adásvétele céljából.

(6) A Webshop a Szolgáltató által üzemeltetett és meghatározott tartalommal rendelkező honlap, melyen a felhasználók tájékozódhatnak a Szolgáltatóról, a Szolgáltató termékeiről és szolgáltatásairól, azok áráról és egyéb díjairól, a Webshopba történő regisztrációról és a vásárlás menetéről.

(7) A Szolgáltató a Vásárlók részére a Webshopban árult termékeinek bemutatását, a termékekről történő tájékoztatási lehetőséget, valamint a Webshopban feltüntetett termékei megrendelését, megvásárlását biztosítja a Webshopban elérhető online fizetési felület segítségével.

(8) A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.

(9) A Rendszeren keresztül 18. életévét be nem töltött személy nem vásárolhat, ennek valóságtartalmáért a Vásárló (regisztráló személy) tartozik felelősséggel.

(10) A Vásárló a Termék Webshopban történő megrendelését megelőzően a regisztráció során (külön kattintással) fogadja el a szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen Feltételek rendelkezéseit. A regisztrációval, azaz a szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen Feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el, továbbá külön kijelölés elfogadásával nyilatkozik, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez a Feltételekben meghatározott módon hozzájárult. A Feltételek elfogadásakor jelen Feltétel önálló ablakban teljes terjedelemben olvasható. A Webshop vásárláson kívüli szolgáltatása elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is.

(11) A Feltételek elfogadásával létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Vásárló által begépelt, illetve megadott adatok, a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció egyéb adatai (pl. banki visszaigazolás) illetve a Feltételek és a Szolgáltató adatkezelési szabályzata együttesen alkotják az írásbeli szerződést.

(12) A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Feltételeket egyoldalúan módosítani. A Feltételek módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a honlapján történő közzététel útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

(13) A bankkártyás fizetést a Barion Payment Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-048552; székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em.) biztosítja. A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi, a 2011-es Elektronikus Pénzről szóló EU direktíva és az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény alapján. MNB Engedély száma: H-EN-I-1064/2013 |MNB E-pénz kibocsátó intézmény azonosító: 25353192

(14) A Webshopban megjelenő egyes tartalmi és formai elemek a Szolgáltató tulajdonában álló, illetve szerzői jog által védett elemek, melyek felhasználására kizárólag a Szolgáltató jogosult. E tartalmi és formai elemek csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye esetén, a megfelelő hivatkozás/forrás feltüntetésével használhatók fel, minden más esetben a felhasználás jogsértésnek minősül. A tartalmi elemek gazdasági, üzleti célú továbbítása és bármely módon történő felhasználása, kizárólag a Szolgáltató viszonteladó partnerei számára engedélyezett a közöttük létrejött megállapodásban foglaltak szerint.

(15) A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Webshopot kizárólag saját felelősségre használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webshop használata során semmilyen, a Vásárlót, vagy harmadik személyt ért vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, súlyos gondatlansággal, bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a felhasználás során jogellenes cselekményt folytat a Webshopban, vagy ennek gyanúját kelti, a Szolgáltató köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett.

A távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó, a szerződéskötést megelőző további tájékoztatás

(16) A Webshopban árult termékek lényeges tulajdonságai, azok leírásai megtalálhatók a https://hu.webshop.bosch-home.com honlapon, ahol teljes körű tájékoztatás található a megrendelhető termékek áráról. A termékek ára azok megnevezése mellett található, egy darabra vonatkoztatva. A Webshopban a Vásárló regisztráció nélkül is megtekinthet minden, a termékekkel összefüggő adatot, lényeges információt az egyes termékeknél szereplő tájékoztatásokban, leírásokban.

(17) A Vásárló az esetleges panaszait a Szolgáltató 1. pontban megjelölt elérhetőségére küldheti meg.

(18) A Szolgáltató jelen Feltételeken túl külön határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. A Vásárlónak a Webshop használatával összefüggő kötelezettségeit jelen Feltételek szabályozzák.

(19) Az adott megrendelést, a szerződés tárgyát képező termékeket és szolgáltatásokat a Webshopban feltüntetett bruttó ár ellenében lehet megvásárolni. A vételár a csomagolás költségét tartalmazza. A rendelések kiszállításához a Szolgáltató szállítási partnercégeket és futárszolgálatokat alkalmaz, melyért külön díjat számol fel. A szállítási díj és idő függ a megrendelt termékek mennyiségétől, a szállítás kért időpontjától és a szállítási hely távolságától. A jelen pontban feltüntetett, felmerülő költségek (szállítási díj) a Webshopban a vásárlás folyamata során feltüntetésre kerülnek, egyéb díjat Szolgáltató nem számít fel.

(20) A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, az internetes bankkártyás fizetés ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

(21) A megrendelt termékek ára az ellenszolgáltatás adóval megnövelt összegét tartalmazza magyar forintban kifejezve, azaz a Webshopban feltüntetett termékek ára az ÁFA összegét magába foglalja.

(22) A Szolgáltató a bankkártyás fizetés mellett más fizetési módot nem fogad el, a termékek, szolgáltatások ellenértékének teljesítése kizárólag bankkártyával teljesíthető.

(23) A Szolgáltató kizárólag a megrendelt termékek szállítási partnernek történő átadásra vállal felelősséget. a szállítónak történő átadás maximális határideje 7 munkanap (általában 3 napnál kevesebb).

(24) A fogyasztónak minősülő Vásárló a fizetést követően a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ában rögzítettek szerint elállási, illetve felmondási jogát a termék átvételétől számított tizennégy napon belül gyakorolhatja a Korm. rendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával (a nyilatkozat-minta jelen Feltételek mellékletei között is megtalálható) vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. A fogyasztónak minősülő Vásárló a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében rögzített esetekben (különösen, de nem kizárólagosan olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, valamint lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta) az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló írásbeli nyilatkozatát a 14 napos határidőn belül igazoltan elküldi. A Vásárló elállás vagy felmondás esetén csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

(25) Hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igény érvényesíthető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint. A Szolgáltató a Vásárló kellékszavatossági igénye körében kijavítást illetve kicserélést biztosít. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kéri vagy kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a szerződéstől elállhat. Árleszállításra vagy elállásra kizárólag akkor van lehetősége a Vásárlónak, ha a kijavítást, illetve a kicserélést a Szolgáltató jogszerűen nem teljesítette, vagy ha a kijavításra vagy kicserélésre nem volt joga, vagy azt a Szolgáltató nem vállalta vagy nem végezte el megfelelő határidőn belül. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban minden esetben köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A hibát a fogyasztónak minősülő Vásárló annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölheti. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló nem érvényesítheti. A fogyasztónak minősülő Vásárló részére történő teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen.
(26) A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló - választása szerint - a (25). pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Vásárló a termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vásárló e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igény kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, különösen ha a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hibát a Vásárló magatartásával, vagy mulasztásával okozta, vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.
(27) A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített egyes termékkörökre jótállási kötelezettség vonatkozik, ezen felül a Szolgáltató egyes termékei és azok tartozékai vonatkozásában a rendeletben rögzítetteken felül önkéntes jótállást is vállalhat. A Szolgáltató által értékesített alkatrészek vonatkozásában a jótállási időre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók. A nem tartós fogyasztási cikkekre a jótállás nem terjed ki. A Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a Vásárlót a (25). és a (26). pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

(28) A Szolgáltató a Vásárlókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

(29) A termék megvásárlása során a Vásárlónak az ellenérték és a megrendelés során feltüntetett szállítási díj megfizetésén túlmenő fizetési kötelezettsége nincsen. (Ezen mentesség nem vonatkozik a Vásárló esetleges kártérítési és egyéb felelősségi kötelezettségből eredő fizetési kötelezettségre, illetve arra az esetre, amennyiben a Webshopban a megrendeléssel összefüggésben ilyet a Szolgáltató külön és egyértelműen megjelöl.) A szállítási díjszabás jelen Feltételek része, mely elérhető a Webshop „Szállítási feltételek” menüpontja alatt.

(30) A Szolgáltató a szolgáltatás során letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot nem nyújt.

(31) A Szolgáltató digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedései, figyelembe véve az UNAS Online Kft. tárhelyszolgáltató tájékoztatását és általános szerződési feltételeit is: https://unas.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

(32) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: https://unas.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek 8.7 pont

(33) A Vásárló panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségek az alábbi honlapon találhatóak: http://jarasinfo.gov.hu/.

(34) A Békéltető Testület hatáskörébe tartozik a Vásárló és a vállalkozás közötti a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (Vásárlói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a Békéltető Testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a Vásárlói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Békéltető Testület a Vásárló vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a Vásárlót megillető jogokkal és a Vásárlót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

(35) Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló Vásárlói jogvitájuk van - vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van - úgy az interneten keresztül vásárolt szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

(36) A fogyasztónak minősülő Vásárló fogalmát a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja határozza meg, így amennyiben a Vásárló fogyasztónak is minősül, úgy kizárólag ebben az esetben a Vásárlót megilleti jelen Feltételekből, és az irányadó jogszabályokból eredő fogyasztókra vonatkozó egyéb jogok és kötelezettségek.

A Vásárló adatai

(37) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan vagy hiányos adatok megadása, illetve a Webshoppal történő bármilyen visszaélés esetén.

(38) A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a megrendelés során és a regisztrációkor. A Vásárló a megrendelési, illetve regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait (név; születési idő; számlázási és szállítási cím; e-mail cím; telefonszám; adószám). A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Vásárló valódiságát ellenőrizni. A Szolgáltató csak Magyarország területére szállít ki.

(39) A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a GDPR („General Data Protection Regulation”) - Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet szabályai szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint a szerződés és a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli és dolgozza fel.

(40) Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merül fel, az adatkezelés a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart.

(41) A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbítsa a termék kiszállítását végző partnereinek a szolgáltatás teljesíthetősége céljából. A Szolgáltató a szállítást az alábbi partnercég igénybevételével végzi:
 GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
 2351 Alsónémedi,
 GLS Európa u. 2.
 info@gls-hungary.com
 Cégjegyzékszám: 13-09-111755
 Adószám: 12369410-2-44
 Közösségi adószám: HU12369410

(42) A személyes adatokat kezelésével, tárolásával és feldolgozásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

(43) A Szolgáltató a vásárláshoz elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vásárlót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

(44) A Vásárló a regisztrációval és az adatkezelési feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szolgáltató a vásárlás lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje, azokat a kifizetéshez a Barion Payment Zrt-nek továbbítsa. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakció megvalósítása, Vásárló részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szolgáltató, mint adatkezelő végzi. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azt kizárólag a vásárlás érdekében tartja nyilván és kezeli.

(45) Az adatszolgáltatás önkéntes, az a Vásárló kifejezett hozzájárulásán, és a személyes adatainak regisztráció során történő megadásán alapul. A regisztrált Vásárlók az e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra.

(46) A Vásárló a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391- 1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) vagy Bírósághoz fordulhat.

(47) A Vásárló a hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését. A Vásárló a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet, valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését az alábbi elérhetőségeken:
 Data-Protection-HU@bshg.com
 WEB: https://datarequest.bsh-group.com/hu/form?c=hu
Személyes adatok törlésére irányuló kérelem esetén a Vásárló személyi adatait törölni kell az adatbázisból, ez alól kivétel a törvényen alapuló (pl. számlázás) adatkezelés.

(48) Az adatkezelésre egyebekben a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója vonatkozik, melynek elérhetősége: https://www.bosch-home.com/hu/metaoldalak/impresszum/adatvedelem

A vásárlás menete

(49) Szolgáltató a Webshopban feltüntetett termékek jogszerű forgalmazójaként jogosult a termékeket a Vásárlónak értékesíteni. A Webshopban a termékekhez kapcsolódó fényképek illusztrációk, melytől bizonyos esetekben a valós termék színében, méretében vagy részleteiben eltérhet, erről a termék oldalán információ található. Az adott termékek adatai a termékre történő kattintást követően, a termék saját oldalán kerülnek feltüntetésre. A Szolgáltató ügyel a Webshopban a termék vonatkozásában feltüntetett adatok folyamatos frissítésére, illetve fenntartja magának a jogot ezen adatok módosítására.

(50) A Vásárló a Webshop oldalán a megvásárlásra kiválasztott termékre kattintva találja a „kosárba” gomb lehetőséget, melynek megnyomásával indíthatja el a kiválasztott termék megvásárlását, és melynek során a termékből vásárolni kívánt darabszám is megadható. A kosár tartalma a termék oldaláról történő tovább- vagy visszalépés esetén is elérhető. A „kosár” gombra kattintással a Vásárló ellenőrizheti a kosárba rakott termékeket, valamint azok vételárát, illetve lehetősége van a kosár tartalmának szerkesztésére, a termékek eltávolítására is. A vételár kiegyenlítése a „kosár” oldalról, a „tovább a fizetéshez” gombra kattintást követően történik, az adatok megadását követően a „Fizetés” gomb megnyomásával.

(51) A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Webshopban feltüntetett termékek korlátozott számban érhetőek el.

(52) A vételár kiegyenlítése kizárólag bankkártyás fizetéssel, a Szolgáltató internetes oldaláról továbblépve a vele szerződésben álló banki online fizetőrendszeren történhet. A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz.

(53) A rendszer a vásárláskor automatikus visszaigazoló e-mailt küld, mely tartalmazza az adott vásárlás sikerességét vagy sikertelenségét (fizetési elismervény). Az automatikus visszaigazoló e-mail a Vásárló által megadott e-mail postafiókba kerül megküldésre. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért való felelősség kizárólag a Vásárlót terheli.

(54) A vásárlásról készült számlát a Szolgáltató a sikeres tranzakciót követően állítja ki, és a megvásárolt termék szállításával egyidejűleg, vagy elektronikus úton küldi meg a Vásárlónak az általa megadott címre/e-mail címre. A Szolgáltató jogosult digitálisan aláírt és időbélyegzővel ellátott elektronikus számlát kiállítani és azt e-mailben megküldeni. A megvásárolt termékeket a Szolgáltató logisztikai partnercég által szállíttatja ki a Vásárló részére a Vásárló által megadott szállítási címre.

(55) A megvásárolt termékekhez tartozó jótállási jegyeket a Szolgáltató elektronikus úton (e-mail) vagy a termékek kiszállítása során bocsátja a Vásárló rendelkezésére.

(56) A Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelt termékeket a Szolgáltató kizárólag akkor köteles szállítani, ha a Szolgáltató bankszámláján a jóváírás megtörtént. A megrendelt termékek tulajdonjogát a Szolgáltató a vételár maradéktalan megfizetéséig fenntartja, a tulajdonjogot Szolgáltató kizárólag a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg ruházza át Vásárlóra.

(57) A Szolgáltató a Webshopban leadott megrendeléseket egyedi azonosító számmal látja el. A rendelésszámot a Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben, a számlán és a szállítólevélen feltünteti. A megrendelések beazonosítása a rendelésszám alapján történik.

(58) A Vásárló által hibásan közölt adatok alapján kiállított számla érvénytelenítéséről és a helyes adatokat tartalmazó számla kiállításáról a Szolgáltató a Vásárló erre irányuló kérelmének kézhezvételét követően gondoskodik.

(59) A Webshopban feltüntetett termékek árát a Szolgáltató határozza meg. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor – a jövőre nézve – megváltoztassa a termékek vételárát. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már teljesített vásárlásokra.

(60) Amennyiben a Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül (maximum egy órán belül) nem kapja meg a visszaigazoló e-mailt, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Vásárló ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval az 1. pontban megadott elérhetőségen a probléma orvoslása céljából. A visszaigazoló e-mail elmaradásának késedelem nélküli jelzése kizárólag a Vásárló kötelezettsége és felelőssége.

(61) Amennyiben a Szolgáltató a tőle elvárható gondosság ellenére a Webshopban hibás árat tüntet fel a termék mellett, és a termék ára annak általánosan elfogadott ártól lényegesen eltér, úgy a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni. A Szolgáltató ebben az esetben felajánlja a Vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a Vásárló ezzel a lehetőséggel nem él, úgy elállhat a szerződéstől.

A Webshopba történő regisztráció

(62) A Vásárlónak lehetősége van a Webshopba történő regisztrációra, mely feltétele a Webshopban történő vásárlásnak.

(63) A regisztráció alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat, a Vásárló nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint a belépéshez szükséges jelszavát. A megadott e-mail címet regisztrációhoz csak egyszer lehet felhasználni. A regisztráció véglegesítéséhez a regisztrációs feltételek elfogadása szükséges. A Webshop a regisztrációt visszaigazolja a Vásárló által megadott e-mail címen.

(64) A Vásárló felelős a felhasználónevével végrehajtott műveletekért és köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben a felhasználó tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan személy hozzájutott vagy hozzájuthatott, köteles a jelszavát haladéktalanul megváltoztatni. Ha feltételezhető, hogy jogosulatlan személy a felhasználó jelszavával bármilyen módon visszaél, a felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

(65) Elfelejtett jelszó esetében a Vásárlónak lehetősége van új jelszót beállítani a Webshop honlapján található tájékoztatás szerint.

A vételár visszafizetése

(66) A fogyasztónak minősülő Vásárló a szerződéstől történő jogszerű elállása vagy felmondása esetén a megrendelés vagy regisztráció során megadott e-mail címére a Szolgáltató értesítést küld, melyben tájékoztatja a Vásárlót a termékek árának visszautalásáról. A vételár visszafizetése a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül történik, az összeg eredeti bankkártyára (az ahhoz tartozó bankszámlára) történő visszafizetésével. Az összeg egyéb módon történő visszautalására, illetve készpénzben történő visszafizetésére nincs mód.

(67) A termékek vételárán és a szállítási díjon felül a Szolgáltató nem köteles semmilyen vélt vagy valós (igazolt) kár, költség megtérítésére. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

(68) A termékek visszaküldéséről a Vásárló gondoskodik. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatban meg kell jelölnie az általa választott visszaküldési módot, ennek hiányában a terméket a Szolgáltató alábbi címére kell a Vásárlónak személyesen, vagy futárszolgálat útján visszaküldenie:
2330 Dunaharaszti, Raktár utca 2. BSH Vevőszolgálat.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az elállási nyilatkozatban megjelölt visszaküldési módról a Vásárlóval a visszaküldést megelőzően egyeztessen. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi. A termékek postai küldeményként nem küldhetők vissza. A Szolgáltatóval le nem egyeztetett, illetve a jelen Feltételektől eltérően visszaküldött termék vonatkozásában a visszaküldéssel okozott kárért a Vásárló a felelős.

(69) A vételár visszafizetését a Szolgáltató az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül teljesíti, a visszatérítést azonban a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta szerződés szerint a terméket, vagy a fogyasztó kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalja, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A Szolgáltató szolgáltatásának korlátai

(70) A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Webshop folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

(71) A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

(72) A Szolgáltató csak a neki felróható és általa okozott szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A vásárlással összefüggésben a felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét, azaz a termékek árát.

(73) A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

(74) A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

Panaszkezelés

(75) A Vásárló panaszt az alábbi email címen terjeszthet elő: bud_v_webaruhaz@bshg.com

(76) A Vásárló a Szolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a panaszt 30 napon belül megvizsgálja, és lehetőség szerint haladéktalanul orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

(77) Az írásbeli Vásárlói panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület levelezési címét.

(78) A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpontfoglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).

Vis maior

(79) A szerződő felek mentesülnek a szerződés alapján őket terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok vis maior következményeként állnak elő.

(80) A vis maior fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek a megrendelést követően merülnek fel, és amelyek olyan természetű események, hogy azok bekövetkeztét a felek nem láthatták előre, illetve nem kerülhették el semmilyen ésszerű intézkedéssel. Ezen rendkívüli események körébe tartoznak különösen: áramszünet, internet kimaradás, sztrájk, árvíz, tűz, katonai cselekmények és bármely más a felek elvárható befolyási körén kívül eső körülmények.

(81) Ilyen jellegű esemény beálltakor, az érintett fél, a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles írásban értesíteni a másik felet a vis maior természetéről, mértékéről és várható időtartamáról, továbbá köteles minden, tőle általában elvárhatót megtenni a vis maiorból származó károk enyhítése érdekében.

Záró rendelkezések

(82) A Feltételekkel kapcsolatban tett érvényes jognyilatkozat csak írásban érvényes. Amennyiben a közlés megküldése a regisztráció során megadott e-mail címre történik, úgy az elküldéstől számított 5. napon a közlést kézbesítettnek kell tekinteni.

(83) A jelen Feltételekből, illetve a szolgáltatásból eredő vitás esetben, hatáskörtől függően a Budapest II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagosan illetékes.

(84) Jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.

 

2021. október 28.

 

BSH Kft.

 

Kiszállítással kapcsolatos Fontos információk

FONTOS!

KÉRJÜK A CSOMAGOT A KÉZBESÍTÉSKOR, MÉG AZ ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
ALÁÍRÁSA ELŐTT, A KISZÁLLÍTÓ JELENLÉTÉBEN SZÍVESKEDJEN MEGVIZSGÁLNI,
hogy az mentes-e mindennemű külsérelmi nyomtól (szakadás, törés, lyuk, repedés, karcolás,
sérülés, hiányos csomagolás, stb.)!
A futárnak adott átvételi aláírásával Ön elismeri a sérülésmentes csomag átvételét, és
a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudunk
elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a futár jelenlétében jegyzőkönyvben kerül
rögzítésre.
Amennyiben bármilyen külsérelmi nyomot vél felfedezni a csomagoláson, a futár jelenlétében
bontsa fel a küldeményt, ellenőrizzék le, hogy a csomagoláson belül a termék sérülésmentes
és hiánytalan, csak ezt követően írja alá az átvételt. A futár sérült csomag esetén köteles
megvárni és elősegíteni a tételes átvételt és átvizsgálást.
Ha termék csomagolása megrongálódott, ne ijedjen meg, attól még a termék nagy
valószínűséggel sérülésmentes, azonban ne felejtse el átvizsgálni a tartalmát!
Kérjük, hogy ezt vegye figyelembe abban az esetben is, ha csak később
tervezné használni (pl. lakásfelújítás esetén), illetve ha Ön helyett más veszi át a
terméket, legyen szíves őt is erről tájékoztatni!

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi szabályzat

Az adatvédelmi szabályzat megtekinthető a:

https://www.bosch-home.com/hu/metaoldalak/impresszum/adatvedelem

weboldalon.

Barion Pixel - Cookie tájékoztató

Az Oladalon való online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, mely a következő működéshez szüséges sütiket helyezi el az Ön számítógépén (csalásmegelőzés céljából):

 

Süti neve

Süti leírása és célja Szolgáltató Süti élettartama

ba_vid

Célja a csalás észlelése a Barion Smart Gateway útján történő online fizetés esetén, a böngésző digitális ujjlenyomata és az online szokások alapján. Ez a süti olyan adatokat szolgáltat, amelyeket felhasználhatunk egy weboldal felhasználó azonosítására több munkamenet során. Barion Payment Inc. 1,5 évig az utolsó frissítéstől számítva
ba_vid.xxx Célja a csalás észlelése a Barion Smart Gateway útján történő online fizetés esetén, a böngésző digitális ujjlenyomata és az online szokások alapján. Ez a süti olyan adatokat szolgáltat, amelyeket felhasználhatunk egy weboldal felhasználó azonosítására több munkamenet során. Ezenkívül a ba_vid, a digitális ujjlenyomatot is összegyűjti a böngészőbeállításokból, az első, az aktuális és az utolsó látogatás időbélyegéből a webhelyen, valamint arról, hogy a harmadik fél sütik engedélyezve vannak-e. Barion Payment Inc. 1,5 évig az utolsó frissítéstől számítva
ba_sid Célja a csalás észlelése a Barion Smart Gateway útján történő online fizetés esetén, a böngésző digitális ujjlenyomata és az online szokások alapján. Ez a süti olyan adatokat szolgáltat, amelyek felhasználásával felhasználhatjuk a felhasználó azonosítását több webhelyen keresztül. Barion Payment Inc. 30 perc
ba_sid.xxx Célja a csalás észlelése a Barion Smart Gateway útján történő online fizetés esetén, a böngésző digitális ujjlenyomata és az online szokások alapján. Ez a süti olyan adatokat szolgáltat, amelyek felhasználásával felhasználhatjuk a felhasználó azonosítását egyetlen webhelyen keresztül. Barion Payment Inc. 30 perc